Komisia prijala revidované pravidlá hospodárskej súťaže v sektore distribúcie a opráv motorových vozidiel

Komisia prijala revidované pravidlá hospodárskej súťaže v sektore distribúcie a opráv motorových vozidiel

Európska komisia prijala nové pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré sa týkajú dohôd medzi výrobcami motorových vozidiel a ich autorizovanými predajcami, opravovňami a distribútormi náhradných dielov. Nové pravidlá zintenzívnia súťaž na trhu opráv a údržby, pretože zlepšia prístup k technickým informáciám potrebným na opravy áut a uľahčia používanie alternatívnych náhradných dielov. Na základe prepracovaných pravidiel môže Komisia riešiť zneužívanie záruk výrobcami, ktorí požadujú, aby boli autá udržiavané iba v autorizovaných servisoch. Nové pravidlá takisto znížia náklady na predaj nových áut, keďže odstránia príliš obmedzujúce pravidlá.

„Pevne verím, že nový rámec prinesie hmatateľné výhody pre spotrebiteľov tým, že sa znížia náklady na opravy a údržbu, ktoré predstavujú nadmerný podiel na celkových nákladoch na prevádzku auta počas jeho životnosti. Takisto zníži náklady na predaj, pretože odstráni príliš obmedzujúce pravidlá“, povedal podpredseda Komisie a komisár pre hospodársku súťaž Joaquin Almunia.

Komisia dnes prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke a usmernenia na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v sektore motorových vozidiel.

Podľa nových pravidiel dohody medzi výrobcami áut a autorizovanými opravovňami budú podliehať skupinovej výnimke iba vtedy, ak žiaden zo zúčastnených podnikateľov nebude mať viac ako 30 % trhového podielu. Táto hranica trhového podielu zodpovedá všeobecnému rámcu pre vertikálne obmedzenia (nariadenie č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o skupinovej výnimke pre vertikálne obmedzenia, pozri IP/10/445 a MEMO/10/138). Na základe nových pravidiel bude môcť Komisia lepšie chrániť spotrebiteľov, napríklad vtedy, ak výrobca áut odmietne nezávislým opravovniam prístup k technickým informáciám. V tejto oblasti sa medzi autorizovanými a nezávislými opravovňami zintenzívni hospodárska súťaž.

Nové pravidlá zlepšia prístup opravovní k alternatívnym náhradným dielom, ktoré môžu mať veľký podiel na nákladoch za opravu.

Výrobcovia vozidiel nebudú už môcť podmieňovať záruku vykonávaním údržby, ako napríklad výmeny oleja alebo iných servisných úkonov na aute, iba v autorizovaných servisoch. Môžu Môžu však samozrejme požadovať, aby boli opravy, na ktoré sa vzťahuje záruka a náklady ktorých hradí výrobca, vykonávané v rámci autorizovanej siete servisov.

Toto všetko je pre spotrebiteľov dôležité vzhľadom na to, že náklady na opravy tvoria odhadom 40 % celkových nákladov spojených s prevádzkou auta a tieto náklady v posledných rokoch rastú.

Pokiaľ ide o predaj áut, hodnotenie Komisie potvrdilo, že trhy predaja nových áut sú vysoko konkurenčné. Marže výrobcov a predajcov vozidiel sú nízke, a niekoľkoročný prebytok výrobných kapacít a technologické zlepšenia prospeli spotrebiteľom tým, že sa znížili reálne ceny áut a zvýšili sa možností výberu. Finančná kríza ešte viac prispela k tlaku na zníženie cien.

V tomto kontexte sa súčasné pravidlá ukázali ako príliš komplikované a obmedzujúce a mali nepriamy vplyv na zvýšenie predajných nákladov, ktoré tvoria v priemere 30 % z ceny nového auta.

Komisia preto navrhuje zjednodušenie týchto pravidiel a posudzovanie trhu predaja áut ako akéhokoľvek iného trhu. Súčasný distribučný model bude vo väčšine prípadov naďalej podliehať skupinovej výnimke, ale určité osobitné doložky v tomto sektore, ktoré sa ukázali ako neefektívne alebo kontraproduktívne, sa nebudú ďalej uplatňovať. Nový právny režim poskytne výrobcom áut viac voľnosti na organizáciu rôznych sietí, v ktorých predajcovia viacerých značiek budú môcť pôsobiť popri predajcoch, ktorí sú plne zaviazaní predávať značku jedného výrobcu.

Nové pravidlá týkajúce sa trhu opráv a údržby nadobudnú účinnosť 1. júna 2010, a pokiaľ ide o trh predaja motorových vozidiel, od 1. júna 2013. Platné budú do 31. mája 2023.

Komisia bude podobne ako v minulosti sledovať vývoj v sektore motorových vozidiel a prijme vhodné opatrenia na nápravu, ak zistí problematické súťažné praktiky alebo zmeny v súťažných podmienkach.

Kontext

Nariadenia o skupinových výnimkách umožňujú výnimky zo zákazu obmedzujúcich obchodných praktík (článok 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) pre kategórie dohôd, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v ich ustanoveniach. Doterajšie pravidlá v sektore motorových vozidiel (nariadenie č. 1400/2002) boli prijaté v roku 2002 a ich platnosť uplynie 31. mája. Pred prijatím nových pravidiel viedla Komisia rozsiahle a dlhotrvajúce konzultácie.

V uplynulých rokoch Komisia prešetrovala štyroch výrobcov áut - spoločnosti DaimlerChrysler, Fiat, Toyota a GM, aby zaistila nezávislým servisom primeraný prístup k informáciám potrebným na vykonávanie opráv (pozri IP/07/1332). K problémom v hospodárskej súťaži však môže dôjsť aj pri prístupe k náhradným dielom a v prípade odmietnutia uznania záruky, ak si spotrebitelia nechajú vykonať servisné úkony mimo autorizovanej siete opravovní. V dnes prijatých usmerneniach a nariadení o skupinovej výnimke Komisia podrobne objasňuje zúčastneným stranám, ako mieni uplatňovať pravidlá v týchto oblastiach.

Nové nariadenie o skupinovej výnimke je dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/legislation.html

Podrobné usmernenia budú uverejnené po finalizácii jednotlivých jazykových znení na rovnakej adrese.